Mapka Fotogalerie

Katedrála svatého Víta

Katedrála sv. Víta je nejvýraznější stavební i duchovní památkou Prahy. I v dnešním jednadvacátém století budí úžas svou impozantní mohutností a vznosností zdálky, zblízka i zevnitř. V této gotické podobě ji založil Karel IV. v r. 1344; v letech 1562 byla dokončena Velká věž opatřená renesanční hlavicí, na přelomu 19. a 20. století pak byla v původním gotickém slohu přistavěna západní loď chrámu s dvěma věžemi. Na místě dnešní katedrály nechal postavit již v 10. století sv. Václav původní rotundu sv. Víta, nahrazenou pak v 11. století románskou bazilikou – zbytky těchto staveb lze spatřit v podzemí gotické katedrály.

ROTUNDA SV. Víta
BAZILIKA sv. Víta, Václava, Vojtěcha a Panny Marie
KATEDRÁLA sv. Víta, Václava a Vojtěcha
  - Historie stavby
  - Interiér
  - Korunovační klenoty
  - Varhany
  - Exteriér
  - Velká věž
  - Zvony
  - Podzemí katedrály
  - Rozměry katedrály

ROMÁNSKÁ ROTUNDA SVATÉHO VÍTA

Kolem r. 930 byla dle legend knížetem Václavem vybudována rotunda Slovníček svatého Víta (v místě dnešní kaple sv. Václava Svatovítské katedrály) na břidlicovém hřbetě nad Svatováclavskou studánkou, jejíž voda stékala roklí k jihu, a nad křižovatkou obchodní stezky jdoucí po hřbetě Opyše a cesty vedoucí z jihu kolem zmíněné rokle. Při archeologických vykopávkách byla nalezena studnice asi pět metrů jihovýchodně od jižní apsidy rotundy.
Bezprostředním podnětem se (dle pozdější legendy) stala relikvie Slovníček získaná od římského císaře Jindřicha I. - rámě sv. Víta. Kostelíky typu rotund byly na Moravě a v Čechách (patrně po vzoru římských okrouhlých mauzoleí – rotund, či rotundy Zmrtvýchvstání v Jeruzalémě) zakládány na paměť událostí ze života světců či jejich mučednické smrti.
Vnější průměr kruhové lodi rotundy činil dle skromných zbytků zdiva cca 16 metrů, vnitřní cca 13 metrů, předpokládá se, že na počátku měla rotunda jen jednu (východní) apsidu s oltářem zasvěceným sv. Vítu. Pro srovnání - vnější průměry českých a moravských rotund kolísají mezi 5,5 až 9,5 metry, tělo rotundy sv. Donáta v Zadaru má průměr přes 17 m, rotunda Anastasis v Jeruzalémě cca 22 metrů.
Ostatky knížete Václava byly přeneseny patrně v r. 939 ze Staré Boleslavi tři roky po jeho smrti a umístěny v patrně nově zbudované jižní apsidě Slovníček
V r. 1037 byly Břetislavem I. přeneseny z polského Hnězdna ostatky. sv. Vojtěcha, uvádí se, že do nově zbudované severní apsidy rotundy, avšak kronikář Kosmas hovoří o druhém kostelíku s Vojtěchovým mausoleem, přiléhajícím k portiku (zřejmě míněn ochoz) rotundy.
O předpokládané západní apsidě (centrální stavby bývaly čtyřapsidové) není žádný doklad, výkopové práce byly zastaveny v r. 1915 kvůli světové válce a již v tomto místě neobnoveny. Na Hilbertově plánku je nicméně v místě zakreslem drobný zbytek obloukovitého zdiva,
Rotunda byla knížecím dvorským kostelem, v r. 973 se stala kostelem katedrálním v souvislosti se zřízením pražského biskupství (jedním z prvních biskupů byl Vojtěch).
Při stavbě baziliky na témže místě v r. 1060 byla rotunda zbourána a zachována byla pouze jižní apsida s ostatky knížete Václava (hrob měl zůstat na věky na stejném místě), která vyklenovala jižní zeď baziliky Slovníček.

Schematické umístění zbořené baziliky s rajským dvorem v půdorysu dnešního gotického chrámu a klasická představa o umístění a tvaru rotundy.

Zbytky severní apsidy jsou dobře patrny v podzemí katedrály za sklem v místě východní apsidy severní lodě baziliky, kde se zdiva obou apsid kříží - starší základy rotundy (vlevo níže) podbíhají pod  apsidu baziliky (foto vlevo). Na pravé fotografii jsou vidět základy jižní apsidy (veřejnosti nepřístupné).

Severní apsida Jižní apsida
Severní apsida Jižní apsida

Jižní apsida rotundy byla odkryta v r. 1911 při archeologických více...

 

ROMÁNSKÁ BAZILIKA SVATÉHO VÍTA, VÁCLAVA, VOJTĚCHA A P. MARIE

Rok před smrtí Spytihněva II. byla na místě rotundy zahájena stavba trojlodní románské baziliky Slovníček zasvěcené společně sv. Vítu, Vojtěchu, Václavu a Panně Marii se dvěma věžemi, s neobvyklými dvěma kněžišti a příčnou lodí kolmou na hlavní trojlodí. Byla o cca 25 metrů delší než je současná podoba baziliky sv. Jiří. Krypta baziliky sv. VítaVýchodní kněžiště bylo zbudováno přibližně na základech rotundy, západní v blízkosti Starého proboštství.
Stavba byla zahájena roku 1060 a po požáru roku 1091 znovu dokončena v roce 1096. Její rozměry byly 70x35 metrů, základy včetně fragmentů zdobených  sloupů a dlažby jsou z části dochovány (základy jižní stěny příčné lodi jsou vidět na III. nádvoří hradu pod betonovou deskou archeologického pavilonu mezi hlavní věží sv. Víta a Starým proboštstvím (nynější úroveň nádvoří je v těchto místech asi metr pod původní), tam je i část západní krypty, která není z nádvoří vidět (kdysi byl pavilon přístupný veřejnosti). Podzemní východní krypta Slovníček sv. Kosmy a Damiána je přístupná při prohlídce podzemí katedrály – na obrázku vpravo je vidět východní apsida této krypty).

Pozoruhodné je, že osa západní krypty má azimut 59.1°, zatímco více...

K bazilice na severu přiléhal komplex Kapitulního kláštera kostela pražského s kapitulní Slovníček síní, ambitem Slovníček kolem rajského dvora Slovníček a kaplí sv. Michala. Dvěma povrchovými chodbami tvořila bazilika komplex s bazilikou a klášterem sv. Jiří na východě a s kostelíkem patrně zasvěceným sv. Bartoloměji na jihu.
Dvořané prý směli kostel navštívit pouze při korunovacích a pohřbech.
Bazilika zanikala po částech, neboť při stavbě nové gotické katedrály (od r. 1344) nesměly být přerušeny náboženské obřady. Západní část baziliky byla liturgicky využívána patrně ještě po r. 1400.

KATEDRÁLA SVATÉHO VÍTA, VOJTĚCHA A VÁCLAVA

(Metropolitní chrám svatého Víta, Vojtěcha a Václava)
(Arcichrám sv. Víta na Pražském hradě)

HISTORIE STAVBY

Základní kámen gotické katedrály Slovníček byl položen 21. 11. 1344 Karlem IV., arcibiskupem Arnoštem z Pardubic a Janem Lucemburským v souvislosti s povýšením pražského biskupství Slovníček na arcibiskupství (30. 4. téhož roku).
Karel IV. Matyáš z ArrasuKarel IV. znal velmi dobře nový gotický katedrální sloh vzniklý ve Francii, kde byl vychováván, a ke stavbě velkolepé katedrály, která měla předčít své francouzské vzory (zejm. katedrály v Narbonne Odkaz, Rodez Odkaz a Toulouse Odkaz),  povolal z Avignonu francouzského stavitele Matyáše z Arrasu (Mathieu d’Arras). Ten do své smrti v r. 1352 stihl vystavět větší část chóru Slovníček s kaplemi až do výše ochozu nad přízemními vysokými okny, včetně obvodových zdí svatováclavské kaple.
Petr ParléřPo jeho smrti probíhaly 4 roky práce nadále dle jeho plánů a od r. 1356 pokračoval ve stavbě 23letý německý stavitel Petr Parléř (Peter Parler, 1330–1399, narozený patrně ve městě Schwäbisch Gmünd, přízvisko Parler, které získal po otci, vzniklo z latinského parlerius = polír, stavbyvedoucí), posléze byli vedoucími stavby jeho synové Václav (v r. 1397, poté budoval katedrálu ve Vídni) a Jan (1398–1406); po nich do husitských válek, jež stavbu přerušily, Petr (Parléř), zvaný Petrlík, jenž některé dokončovací a opravné práce vedl až do poloviny 15. století, mj. vystavěl provizorní stěnu s rozetami, zakrývající od západu chór (rozety pak byly v 16. století odstraněny a zeď opatřena freskou Slovníček). (Parléřovská stavitelská dynastie v Čechách byla rozsáhlá, působil zde i starší bratr Petra Michal a jeho synové.)
Modře Matyáš z Arrasu, červeně Petr Parléř, zeleně Mocker a HilbertTato parléřovská huť stihla dostavět východní část katedrály s chórem a věncem kaplí, se severovýchodním vnějším schodištěm a nedokončenou velkou věží, jižní stěnu transeptu Slovníček, jež spojila velkou věž s jižním vnějším schodištěm (zlatě zdobené velké okno v této stěně nad mozaikou však bylo osazeno až v r. 1909, do té doby se zde klenul prázdný gotický oblouk, který přehnaně dominuje první známé pražské vedutě z r. 1493).
Parléřův sloh byl volnější než Matyášův a předznamenává již období pozdní gotiky, Petr Parléř byl vysoce tvůrčím architektem, zdrojem jeho inspirace byla mj. katedrála v Kolíně nad Rýnem Odkaz, při jejíž stavbě působil jeho otec Jindřich (později stavbyvedoucí v Gmündu Odkaz, kde pracoval i Petr) a katedrála ve Štrasburku Odkaz.


Vladislav II. Jagellonský, který se hlásil k odkazu Karla IV., a jeho stavitelé Hanuš Spiess a po něm Benedikt Ried se pokusili o dostavbu katedrály. V r. 1477 byl odlit zvon Zikmund, o patnáct let později vystavěna královská oratoř propojená krytým mostem s Královským palácem, a v r. 1509 byla zahájena stavba druhé velké věže symetrické k jižní (zasahovala s pilíři až na druhou stranu dnešní Vikářské ul.) a částečně bylo vystavěno i trojlodí kolem hrobu sv. Vojtěcha a provizorně zastřešeno s dřevěnými krovy, takže v něm probíhaly bohoslužby.

Při ničivém požáru Malé Strany a Hradu v r. 1541 byla ohněm zachvácena i katedrála, shořelo vše dřevěné a byly zničeny zvony žárem i pádem, za své vzalo i trojlodí.

Sv. Vít a Bílá věž v r. 1562Opravné práce probíhaly za Ferdinanda I., prováděli je zejména Paolo della Stella a posléze Bonifác Wohlmut. Byly odlity nové zvony, vybudována měděná střecha, snad natřená národními barvami červenou a bílou, vyměněny ohořelé kamenné prvky atd., v r. 1567 byly dokončeny varhany na nově vystavěné kruchtě (která byla při neogotické přestavbě na přelomu 19. a 20. století přemístěna do severní části transeptu). Obnova byla dokončena v devadesátých létech 16. století; po bělohorských událostech, kdy bylo vnitřní liturgické Slovníček zařízení poničeno za ovládnutí chrámu protestanty, byla katedrála znovu vysvěcena v r. 1621.

K další velké přestavbě – v barokním slohu - mělo dojít od r. 1673 za Leopolda I., práce však byly asi po dvou letech ukončeny (barokní pilíře v zamýšleném trojlodí byly strženy až v polovině 19. století Langweilův model Prahy); Fotografie - dostavba chrámu sv. Víta.z dalších pokusů stojí za zmínku úpravy při oslavách svatořečení sv. Jana Nepomuckého v r. 1721 a zamýšlená gotická dostavba, již měl vést K. I. Dientzenhofer po r. 1727, došlo však jen k opravným pracím a úpravám interiérů.
V r. 1757 byla katedrála poničena dělostřeleckou palbou Prusů a poté opravena.

Definitivní dostavba chrámu se však podařila až kolem přelomu 19. a 20. století Svatovítské jednotě . Od padesátých let 19. století probíhaly opravné práce, 1.10.1873 byl položen základní kámen k dostavbě trojlodí dle projektu Josefa Krannera a Josefa Mockera, po Mockerově smrti (1899) ve stavbě pokračoval Kamil Hilbert. V r. 1929 byl dostavěný chrám v dnešní podobě vysvěcen u příležitosti milénia zavraždění sv. Václava.

INTERIÉR

Svatováclavská kaplePůdorys katedrály má tvar kříže, vstup do katedrály je v jejím západním novodobém průčelí, před sebou vidíme hlavní loď s klenbou vysokou 33,2 metru, vystavěnou též při přestavbě na přelomu 19. a 20. století. Přibližně v polovině stavby dojdeme k transeptu (příčné lodi), před ním jsou po pravé straně dveře do hlavní věže katedrály, vysoké téměř sto metrů, a za ním též vpravo vystupuje odděleně do prostoru transeptu honosná KAPLE SV. VÁCLAVA (vysvěcená r. 1367) s jeho hrobkou (ostatky sv. Václava jsou na stejném místě již od jejich uložení do rotundy tři roky po smrti světce, kdy byly převezeny ze Staré Boleslavi, dle po staletí dodržovaného pravidla se již nikdy nesmějí přemístit). Stěny kaple jsou ve spodní části vyloženy leštěnými polodrahokamy, mezi nimi vidíme malby z doby Karla IV., v horní části stěn pak malby z počátku 16. století. Uprostřed jižní části kaple stojí náhrobní oltář sv. Václava s tumbou (novodobá rekonstrukce původního gotického oltáře). Nad hlavním oltářem sv. Jana Evangelisty je umístěna vzácná socha sv. Václava od Petra Parléře. Ikonografická výzdoba kaple má navozovat zhmotnění nebeského Jeruzaléma.

Vydoký chór sv. VítaUprostřed novodobé hlavní lodi je vidět na podlaze lehce vyvýšený obdélník nad dnes prázdnou hrobkou sv. Vojtěcha. Původně, v 19. století, bylo zamýšleno vystavět v tomto místě oltář sv. Vojtěcha, ale k realizaci nedošlo. V r. 1947 byl v lodi umístěn sádrový model sousoší sv. Vojtěcha, Radima a Radly od sochařky K. Vobišové-Žákové, v r. 1948 byl odstraněn, a v r. 2018 bylo několik metrů západně od hrobky instalováno toto sousoší odlité z 320 kg stříbra.Kenotaf sv. Vojtěcha Pod zmíněným vyvýšeným obdélníkem je tedy umístěna HROBKA SV. VOJTĚCHA. Jeho ostatky byly na tomto místě uloženy v r. 1396, při požáru v r. 1541 bylo uvedeno, že "hrob toliko sám sv. Vojtěcha, jenž jest z bílého mramoru vprostřed kostela, zůstal zpukaný", v létech 1576–1879 pak byla hrobka zakryta renesanční desetibokou kaplí sv. Vojtěcha; nyní jsou ostatky uloženy ve skleněné schráně v kapli sv. Jana Nepomuckého Kaple sv. Jana Nepomuckého).
Ze středu hlavní lodi vidíme vítězný oblouk Slovníček a za ním tzv. (pro gotickou katedrálu typický) vysoký chór  Slovníček lemovaný věncem kaplí s vysokými lomenými okny zdobenými vitrážemi. V chóru je krom oltáře a dalšího obligátního liturgického zařízení mramorové KRÁLOVSKÉ MAUZOLEUM Královské mausoleum Slovníček ze 16. století nad hrobkou českých králů Hrobka českých králů, jež je umístěna v podzemní kryptě. Nad věncem kaplí můžeme vidět ochoz, zvaný vnitřní trifórium (název pochází z podobně umístěných prostor otevřených do lodi kostela trojitým oknem, jak lze vidět např. v nedaleké bazilice sv. Jiří, v daném případě jsou okna vícečetná). Ve vnitřním trifóriu je unikátní soubor reliéfních bust osob, které se zasloužily o stavbu chrámu (králů a jejich manželek, církevních hodnostářů a stavitelů) s životopisnými údaji, a též pětice alegorických plastik včetně populárního kočkopsa, plastiky zasloužilých osob pokračují i v novodobé části chrámu.
V rámci katedrály je kolem lodí a chóru umístěno 19 kaplí plus další prostory podobné dispozice.
Na jižní straně západní (neogotické) lodi od západu: Kaple sv. Ludmily, Kaple Božího hrobu, Thunovská kaple a  již v masivu Velké věže kaple Hasenburská (též Božího hrobu).
V severní straně (neogotické) lodi Kaple Bartoňů z Dobenína, Schwarzenberská kaple, Nová kaple arcibiskupská, dále chrámová pokladnice a Nová sakristie, v transeptu pak následuje Wohlmutova renesanční kruchta Slovníček s výše zmíněnými varhanami, která sem při dostavbě byla přesunuta z typického umístění v původní podobě chrámu.
Kolem chóru proti směru hodin: Kaple sv. Václava, Kaple sv. Ondřeje (Martinická) Kaple sv. Ondřeje, Kaple sv. Kříže (líce Kristovy) Kaple sv. Kříže, za ním je Královské oratorium Královské oratorium, dále Kaple sv. Máří Magdalény (Valdštejnská) Kaple sv. Máří Magdalény, Kaple sv. Jana Nepomuckého (Vlašimská, sv. Vojtěcha) Kaple sv. Jana Nepomuckého, Kaple sv. Ostatků (Saská)  Kaple sv. Ostatků, Kaple P. Marie (Císařská) Kaple Panny Marie, Kaple sv. Jana Křtitele (Arnošta z Pardubic) Kaple sv. Jana Křtitele, Arcibiskupská kaple (sv. Háty) Arcibiskupská kaple, Kaple sv. Anny (Nostická) Kaple sv. Anny, Stará sakristie (Kaple sv. Michala ) Stará sakristie, Kaple sv. Zikmunda (Černínská) Kaple sv. Zikmunda.

Kruhový pohled na interiér sv. Víta. Posouvat lze levým tlačítkem myši. Zvětšit panorama

KORUNOVAČNÍ KLENOTY

Ze Svatováclavské kaple vedou vřetenové schody do KORUNNÍ KOMORY určené pro korunovační klenoty, jež dal Karel IV. do opatrování Svatovítské kapitule. Dveře k vřetenovému schodišti, pobité šikmým mřížovím z pozlacených železných pásů, jsou zabezpečeny sedmi zámky, od nichž má jednotlivé klíče sedm představitelů českého státu, města Prahy a církve. Komora je umístěna za mozaikou Posledního soudu a podepřena gotickými sloupy a oblouky Zlaté brány, osvětlují ji dvě gotická okénka zavzatá do mozaiky, třetí prostřední bylo zazděno a překryto mozaikou při její instalaci v r. 1371, čtvrté severní směřuje do vnitra transeptu. Komora je zaklenuta křížovou klenbou ve třech polích. Střechu komory tvoří terasa s kamenným zábradlím, nad nímž strmí Velké okno transeptu, jihovýchodní pilíř Velké věže a Trubačské schodiště.

ČESKÉ KORUNOVAČNÍ KLENOTY  uložené v Korunní komoře – nejvzácnější a nejznámější je Svatováclavská koruna (~1346), dále Královské jablko a Královské žezlo(~1513-4), posledním přemětem je Korunovační roucho (1617).
Soubor doprovázejí předměty z chrámového pokladu: Korunovační kříž (1354), a nejstarší Svatováclavský meč, jehož čepel pochází podle posledního průzkumu z 10., nejvýš 11. století .
Klenoty jsou vystavovány pouze při velmi významných událostech, dnes především u příležitosti volby prezidenta republiky. Ve válečných dobách bývaly klenoty mnohokrát převáženy na bezpečná místa (Karlštejn za husitských nepokojů, Vídeň za Třicetileté války až do r. 1790 a znovu za prusko-rakouských válek 1666-7, 1938 Žilina. Němci si přivlastnili Heydrichem v r. 1941 všech 7 klíčů a traduje se, že se Heydrich se svým synem si korunu zkoušel a nechal se dokonce korunovat. Před náletem spojenců ukryli Němci klenoty ve Starém královském paláci.

Varhany

VARHANY

Po téměř dvě století byly chloubou katedrály svatého Víta proslulé renesanční Císařské (Ferdinandovy) varhany (1567–1757), říkalo se, že jsou největším a nejkrásnějším nástrojem křesťanského světa, s nádherným sladkým zvukem. Postupně získaly 4 manuály (klávesnice) a až 71 rejstříků (sad píšťal se škálou tónů stejné barvy).
Nástroj zanikl požárem při bombardování Prusy v době, kdy už se pro schátralost uvažovalo o novém. Tyto varhany byly umístěny na Wohlmutově kruchtě, postavené pro tento účel ve stejné době. Kruchta byla umístěna klasicky na západní stěně tehdejší nedostavěné katedrály (dnešního chóru). Při dostavbě hlavní lodi chrámu musela být tato přepážka odstraněna a kruchta byla v r. 1924 přemístěna na dnešní místo, tedy do severní části transeptu.

¨VarhanyV roce 1765 byly dokončeny barokní Gartnerovy varhany se 3 manuály a cca 40 rejstříky, 2619 píšťalami, umístěné v prostředním poli 1. patra a ve 2. patře Wohlmutovy kruchty.
Funkční byly do konce 19. století. V r. 1923 byly rozebrány a o 6 let později byly jejich dochované zbytky, zejména přední část varhanní skříně s čelními píšťalami, osazeny opět do 2. patra přemístěné Wohlmutovy kruchty, kde jsou dodnes.

Pro nově dobudovanou katedrálu bylo počítáno s novým velkolepým nástrojem, který měl mít 5 manuálů a hrací skříně měly být rozmístěny na několika místech – hlavní na nové západní kruchtě pod rosetou, epištolní nad kaplí sv. Václava, a další dva chórové v obou patrech Wohlmutovy kruchty, měly mít samostatné manuály i jeden centrální. Projekt velkých varhan před vysvěcením dostavěné katedrály v r. 1929 ztroskotal, a tak byly na první patro Wohlmutovy kruchty umístěny varhany provizorní, dvoumanuálové, které však byly postupně rozšiřovány, a tak od r. 1932 mají Mölzerovy varhany tři manuály a 58 rejstříků s 4475 píšťalami. Umístění varhan není z akustického hlediska šťastné, nejsou dobře slyšet v hlavní lodi.

V současné době jsou tedy na Wohlmutově kruchtě v prvním patře Mölzerovy varhany z 20. století a ve druhém patře neúplné barokní Gartnerovy varhany rokokově zdobené.

O půlnoční mši v roce 2019 mají slavnostně zaznít nové varhany z barcelonské dílny G. Grenzinga, které budou umístěny na západní průčelní hudební kruchtě hlavní lodi katedrály pod rosetovým oknem. Mají připomínat zamrzlé čedičové varhany u Kamenického Šenova (Panská skála) skleněnými prvky mezi píšťalami. Budou mít 4 manuály a 92 rejstříků. (Instalace a první koncert byly odloženy na léto 2020, kvůli koronavirové pandemii posléze na konec roku 1921.)

O varhanách v zaniklé bazilice svatého Víta jsou sporadické zmínky, nové varhany nahradily v r. 1256 starší, které snad byly vyrobeny po požáru v r. 1142, jim patrně předcházely ještě starší varhany z doby dokončení rekonstrukce baziliky v r. 1096 po požáru v r. 1091.

Primitivním předchůdcem varhan je Panova flétna, dále předantické píšťaly s měchem připomínající dudy v Malé Asii; první varhany byly vyvinuty v antickém Řecku ve 3. století př. n. l. 
V 9. století bylo údajně používání varhan v křesťanských kostelích zavedeno papežským příkazem; kdy se dostaly do Čech, známo není, snad v 11. století.

EXTERIÉR

Velká věž sv. VítaProtějškem vnitřního triforia na vnějším ochozu, tzv. vnějším triforiu, jsou plastiky Krista, Panny Marie, českých světců a dále maskaronů a bytostí ze středověkého bestiáře Slovníček. Vnější triforium nelze spatřit ani z chrámu ani zvenku (jen kousek jedné plastiky je vidět z ochozu Velké věže), z nádvoří však lze na opěrném systému katedrály pozorovat třetí řadu plastik - alegorické reliéfy též ve stylu maskarónů (Zelení muži) Slovníček, lesní muž, orlice atd. Na první pohled nás však krom impozantnosti gotického žebroví upoutá bezpočet chrličů Slovníček na přepad vody od klasických draků přes zoomorfní (podobné zvířatům) a antropozoomorfní (lidé podobní zvířatům) obludy až po groteskní písaře a další lidské postavy. Na vnější stěně kaple sv. Jana Nepomuckého stojí jeho kenotaf (symbolický náhrobek bez ostatků), autorem je Fr. Platzer, 1763. Na pilířích vnějšku dalších kaplí jsou ve výši očí připevněny kamenné desky – náhrobníky význačných osob, z 15.-17. století.
V pilíři opěrného systému na jižní straně chóru nad Svatováclavskou kaplí je od Parléřových dob připraven baldachýn pro sochu sv. Václava, kde nyní stojí zvětšená kopie sochy sv. Václava s kopím, jejíž originál je uvnitř kaple

Sv.Vít - plánek


Mozaika Poslední soudNa ZLATÉ BRÁNĚ v jižním průčelí transeptu se leskne impozantní mozaika, za níž je ukryta korunní komora. MOZAIKA zobrazuje POSLEDNÍ SOUD a postavy českých patronů a Karla IV. s Eliškou Pomořanskou, byla vytvořena v letech 1370–1371 po Karlově návratu z druhé korunovační cesty v Itálii. Autor mozaiky je neznámý, předpokládá se, že by jím mohl být benátský mistr N. Semitecol a že byla vytvořena Trubačské schodištěbenátskými umělci z českého skla. Tesely mozaiky Slovníček jsou dílem barevné, dílem pozlacené, mozaika má plochu celkem 82 metrů čtverečních. Bylo činěno mnoho pokusů o trvalé zachování lesku mozaiky, poslední – zdá se úspěšný – v letech 1997 - 2000.
Mozaiky na stěnách portiku Zlaté brány vytvořil Karel Svolinský v r. 1939, vitráž v obřím okně transeptu nad mozaikou Max Švabinský.
Na východním nároží této stěny transeptu se vine pozoruhodné Trubačské vřetenové schodiště, které má tři části nad sebou, ve kterých se schody točí vždy na opačnou stranu, snad aby nedocházelo k závratím, spíše však kvůli rozestavění trubačů. Přístup na první ochoz a terasu nad Korunní komnatou, při níž je Trubačské schodiště umístěno,  je ze Schodišťové věžice stojící při východní části Svatováclavské kaple.

VELKÁ VĚŽ

Orloj

Orloj Vedle Zlaté brány se tyčí Velká věž katedrály, nejmohutnější a nejkrásnější česká kostelní věž. Stavbu započal Petr Parléř v r. 1396. Byla dostavěna nad horní lomené okno v gotickém tzv. krásném slohu, stavba byla přerušena za husitských válek. Dle písemných údajů a veduty Hartmanna & Schedela z r. 1493 měla dlátovou střechu, podobnou jako mají dnes mostecké věže či Prašná brána, zakryta byla šindeli. Mohla být vysoká cca 60 metrů zdiva + cca 25  metrů střechy,  tj. cca 85 metrů. Možná byla za Jagellonců či později vylepšena, protože je zmiňováno poničení znamenitého vrchního dílu věže při obřím požáru v r. 1541. Za Ferdinanda I. byla věž dostavěna B. Wohlmutem a H. Tirolem (1560–62). Vrchní díl gotické věže musel být odebrán pro zkroucení a naklonění horní části zdiva zmíněným požárem, věž byla  zakončena zděnou renesanční galerií s cibulovou střechou, do současného barokizovaného tvaru s jehlanovitým dříkem pod bání byla upravena v r. 1771 Pacassim poté, když ji jedenáct let před tím poničil blesk. Na věži upoutá pozornost mj. renesanční Zlatá mříž (pozlacená) s iniciálami Rudolfa II. a orloj z r. 1552 s dvěma ciferníky nad sebou – horní ukazuje hodiny, spodní, pod dvojitým oknem, čtvrthodiny a minuty. Původně byly tyto ciferníky na všech čtyřech stranách věže, nyní jen na jižní a západní, neboť po dostavbě chrámu jsou zbylé strany v dané výši skryty, resp. na východní straně spodní minutový ciferník vždy chyběl.

Na špici věže je zasazena makovice (o průměru cca 75 cm) s měděnými tubusy obsahujícími údaje o opravě věže, nad kopulí je (od 18. století) vztyčena pozlacená měděná korouhev ve tvaru českého lva s křížem v tlapách, vysoká cca 3 metry. Korouhev se otáčí v ložisku umístěném v makovici. Je pozoruhodné, že nad církevní stavbou není umístěn obligátní kříž, resp. jej lev drží v tlapách. Před Pacassiho přestavbou byla korouhev vyobrazována ve tvaru praporu, jindy byla věž zakončena křížem.
Při dostavbě chrámu v polovině 19. století se plánovalo snesení renesanční báně a dostavění věže v gotickém slohu do výše 156 metrů. Zvažovalo se i znovuvystavění kdysi nedokončené a při požáru zaniklé věže severní, zvolila se však varianta se dvěma průčelními věžemi.

Zpravidla se dnes píše, že hlavní věž je 96,5 metrů vysoká. 
V 19. století bylo uváděno 318 (vídeňských) stop, tj. 100,5 m nebo 99⅓ (57+42⅓) m (Ekert, 1883).
Dle měření a výpočtů autora článku je výška Velké věže 98,8 metru od paty katedrály (okapového chodníčku) ke špičce ozdobného hromosvodu, 99,3 metru od úrovně nádvoří. více...

ZVONY

Zvon ZikmundVe věži ve výšce Zlaté mříže je zavěšen největší český ZVON ZIKMUND z let 1548-9, odlitý mistrem Jarošem (který zhotovil též Zpívající fontánu u Letohrádku královny Anny). Jeho výška je 203 cm (plus 38 cm koruna), šířka 256 cm, hmotnost cca 13 tun vč. koruny, 16,5 tuny s připočtením srdce a  závěsného aparátu (hlavy), nárazový tón je g.  Zikmund je zvonem výkyvným, ne pevným jako třeba obří zvony v Rusku, kvůli statice věže a poškození nárazových ploch bije jen ve výjimečných případech.
Hmotnost zvonu Zikmund se dle různých zdrojů uvádí od 13 do 17 tun. více...

zvon Zikmund reliéf Zikmund je jedním z nejbohatěji dekorovaných zvonů v Evropě, s několika reliéfy a mnoha nápisy, tematicky se jedná o zemské patrony sv. Václava, Zikmunda, Ludmilu a Prokopa, o donátory – císaře Ferdinanda a jeho manželku Annu, výjevy z římské mytologie, otisky pamětních mincí a medailí. Dva z reliéfů (Zvěstování Panny Marie a Nejsvětější Trojice) byly vyvořeny dle grafik proslulého malíře Albrechta Dürera. I obě ucha koruny zvonu jsou ozdobena vousatými maskarony.
Nárazovým tónem Zikmundu je "g" (g0, G3) (odpovídá nejnižšímu tónu lidského hlasu baryton), více...

Dále  jsou výše ve věži, za horním mřížovým dvojoknem, umístěny zvony Václav (1542, 4,48 tuny, průměr 177 cm, nárazový tón c'), Jan Křtitel – zvaný též Rekviál – zádušní zvon (1546, 3,64 tuny,157 cm, d#') a Josef (1602, 350 kg, 82 cm, h'). 

V květnu r. 2012 byly do stejné zvonové komory zavěšeny tři nově odlité zvony Dominik (2012, 1,12 tuny, g', původně zvaný Dominikál), Marie (2012, 190 kg, d#'), Ježíš – zvaný též Kůrník (2012, 95 kg, g'', sloužící i jako umíráček místo údajného zaniklého osmého zvonu toho jména). Předchůdci těchto tří zvonů byly zrekvírovány v období I. sv. války, tehdy již nebyly původní, ale přelité pro poškození v průběhu 19. století, takže neměly historickou hodnotu.

Za starších časů neodbíjely zvony většinou společně, ale každý měl svou funkci, například zmíněný Dominikál zval na nedělní bohoslužbu (dominica je neděle, tj. den páně). 

Dohromady tedy je ve věži 7 velkých zvonů s nárazovými tóny g, c', d#', g', h', d#'', g'' (podle vědeckého zápisu G3, C4, DIS4, G4, H4(=B4), DIS5, G5).

V současné době zvony svolávají na nedělní mši a pak oznamují nedělní poledne. Při malém zvonění se přidávají po menších zvonech Václav a Jan, při velkém (zvláštní příležitosti) i zvon Zikmund. Zvon Josef pak bije jen minutu před polednem.
Svatovítská katedrála je jednou z mála, asi čtyř, evropských katedrál, kde se udržuje poetická tradice ručního zvonění, které je také šetrnější ke zvonům než automatické na elektrický pohon. 

Až v lucernách nad bání věže jsou umístěny tři takzvané cimbály (dříve psáno dle latiny cymbály) odbíjející hodiny. Dva cimbály ulité mistrem Jarošem r. 1552 mají tvar nízkého zvonu a jsou mohutné, 177 a 124 cm v průměru, třetí byl dvakrát přelit a nakonec znovu ulit r. 1735, podobá se spíše míse obrácené dnem vzhůru o průměru 70 cm. Cimbály jsou rozeznívány kladivy automaticky ovládanými hodinovým strojem umístěním ve výšce ochozu.
Cimbály nejsou při prohlídce věže přístupné, jsou částečně ve velké výšce vidět z III. nádvoří – v horní lucerně menší ze dvou velkých cimbálů, v dolní na nádvoří vykukuje malý cimbál, z Prašného mostu pak lze vidět největší cimbál zavěšený uprostřed spodní lucerny.

Uvádí se, že zvonu Zikmund předcházel zvon Patronus (Pater campanarum – Otec zvonů) více...

PODZEMÍ KATEDRÁLY

Pod podlahou katedrály svatého Víta se nachází několik podzemních prostor. Již bylo zmíněno podzemí Kaple svatého Václava s Václavovou hrobkou, též přilehlá krypta sv. Kosmy a Damiána příslušející bazilice, a prázdná hrobka svatého Vojtěcha s jeho nedaleko stojícím kenotafem Slovníček uprostřed hlavní lodi. K nim je třeba přičíst ještě Starou a Novou královskou hrobku.

Kolem roku 1350, tedy při řízení stavby Matyášem z Arrasu, byla vybudována pod kněžištěm katedrály dnes zcela nepřístupná tzv. Stará královská hrobka, kde byl v roce 1378 pohřben Karel IV., dále zde byly pochovány všechny čtyři Karlovy manželky, jeho synové, kteří zemřeli v nízkém věku, i šestadvacetiletý Jan Zhořelecký. V roce 1387 zde pohřbil Václav IV. svoji manželku Johanu Bavorskou. V 15. století byly do královské hrobky převezeny ze Zbraslavi ostatky Václava IV. a byla v ní uložena i těla Ladislava Pohrobka a Jiřího z Poděbrad. V druhé polovině 16. století zde byly umístěny i ostatky příslušníků habsburské dynastie – Ferdinanda I., jeho ženy Anny Jagellonské a vnučky Eleonory. Posledním pohřbeným byl v roce 1577 Maxmilián II. Poté byla vybudována Nová královská hrobka, dnes přístupná k nahlédnutí při prohlídce podzemí, a ostatky uvedených osobností do ní byly přeneseny s výjimkou Ferdinanda I., Anny Jagellonské a Maxmiliána II. Habsburského, pro něž bylo přímo nad touto podzemní hrobkou vybudováno Alexandrem Colinem mausoleum z bílého mramoru, na němž leží sochy těchto tří postav.

Podzemní prostory chrámu svatého Víta: Fialový obdélník označuje hrob svatého Vojtěcha, nyní prázdný. (Několik metrů západně od hrobu, resp. hrobky o větších rozměrech, byl v roce 2018 umístěn stříbrný náhrobek sv. Vojtěcha, sv. Radima a Radly.) Podrobnosti viz zde. Zelený čtverec označuje půdorys podzemí kaple sv. Václava, v jižní polovině zelené plochy leží hrobka sv. Václava, severně od ní hrob K1 a neúplný K2, kostry z nich jsou nyní uloženy v novém hranolovém sarkofágu poblíž. Tmavě zelený je vnější oblouk apsidy, černý je oblouk vnitřní. Červeně je vybarvena Nová královská hrobka s deseti sarkofágy. Hnědočerveně pak Stará královská hrobka. Béžovou barvou jsou vyznačeny volné prostory, v jejich jižní části je krypta svatých Kosmy a Damiána se zachovanými fragmenty závěru a se sloupy, jež jsou označeny tmavě šedě, právě tak jako oblouk severní apsidy baziliky, v něm je zelený oblouček severní apsidy rotundy. Nová královská hrobka je vlastně v prostoru původního ambitu Kláštera kostela pražského svatých Víta, Václava a Vojtěcha, prostor na severu oddělený sloupy je již v oblasti bývalého rajského dvora tohoto kláštera.

Ve staré hrobce byli poté zřejmě pohřbívání církevní činitelé. Hrobka byla používána do konce 18. století, pak byla sanována v roce 1873 při úpravách před oslavami 900. výročí založení kapituly. Kolem roku 2000 byla nalezena Mockerova dokumentace z té doby, a v roce 2005 byla Stará královská hrobka prozkoumána kamerou spuštěnou otvorem o průměru 3,8 cm. Hrobka má dvě propojené komory za sebou v ose katedrály, umístěné pod zemí před oltářem. Východní výše položená komora má rozměry cca 4,5x4 metrů, západní cca 6x2,5 metru. Kamenné obvodové zdi komor jsou přeloženy cihlovou valenou klenbou. Podrobnosti z průzkumu lze najít zde, výsledný oficiální nákres na oné stránce má deformovaný zkosený tvar, po pečlivém prostudování kamerových záznamů a dle logiky (komory hrobky byly budovány Matyášem z Arrasu při stavbě chóru "na zelené louce") byl zde nákres hrobky pozměněn na pravidelný pravoúhlý. Komory hrobky obsahují neuspořádané rozpadlé rakve s kostmi, na hromadě ve východní komoře jsou naskládány rozlámané rakve v několika vrstvách. Patrně se jedná o ostatky kanovníků. Jak bylo řečeno, tato hrobka je zcela nepřístupná.

Jiné podzemní prostory krom obou královských hrobek a hrobky svatého Vojtěcha pod katedrálou po staletí neexistovaly, resp. byly zasypány při stavbě katedrály, až v roce 1911 byla při průzkumu pod povrchem kaple svatého Václava objevena k všeobecnému překvapení jižní apsida rotundy svatého Víta (do té doby se předpokládalo, že původní kostel svatého Víta byl dřevěný), a části zdí baziliky sv. Víta, která rotundu nahradila. Posléze bylo odkryto podzemí v místě dnešní hlavní lodi katedrály, kde byly nalezeny západní základy baziliky, vně katedrály pak jižní část transeptu. V roce 1927 byla odkryta krypta sv. Kosmy a Damiána pod východním chórem baziliky, severní apsida baziliky s fragmentem základů severní apsidy rotundy. Tyto prostory lze projít v rámci prohlídky katedrály, nyní je nutna přítomnost průvodce. Vchod do prostor baziiiky a předmístnosti královské hrobky je po schůdcích z kaple svatého Kříže, po rekonstrukci prohlídkové trasy byl zrušen výstup po železných schůdcích z tzv. zádušního prostoru do středu transeptu.

Z krypty sv. Kosmy a Damiána se projde kolem severních apsid baziiky a rotundy do dvou místností (tzv. Zádušní prostor a Kapitulní dům) před Novou královskou hrobkou, vybudovanou po roce 1577, do níž lze nahlédnout skrze prosklené dveře. Hrobka má rozměry 9x5 metrů.

Hrobka byla upravena v letech 1928–35 podle projektu Kamila Roškota a Kamila Hilberta. Je opatřena mramorovu podlahou a valenou klenbou vyloženou skleněnými teselami. Je zde deset sarkofágů, osm má moderní design, avšak Rudolf II. a Marie Amálie z Parmy jsou uloženi v dobově zdobných sarkofázích.

Uprostřed prostory proti dveřím je umístěn sarkofág Karla IV., vlevo od něj společný sarkofág jeho čtyř manželek (Blanka z Valois, Anna Falcká, Anna Svidnická a Alžběta Pomořanská), vpravo pak společný sarkofág Václava IV. a jeho ženy Johany Bavorské. V přední řadě vlevo odpočívá Jiří z Poděbrad, vpravo Ladislav Pohrobek, v zadní řadě zleva Jan Zhořelecký, dále syn Karla IV. a Anny Falcké Václav, uprostřed Rudolf II., vpravo od něj ve společném sarkofágu Rudolf Habsburský, Rudolf II. Švábský a Eleonora Habsburská, úplně vpravo dcera Marie Terezie Marie Amálie Habsbursko-Lotrinská (Parmská).

Západní podzemní struktury v místě hlavní lodi katedrály byly při dokončování stavby hlavní lodi ve 20. století zasypány, prostory ve východní části byly překryty betonovou deskou pod podlahou chóru a jsou tedy přístupné.

Nadzemní zbytky základů jižní části transeptu i kaple svatého Mořice bývaly přístupné vrátky za Starým probošstvím, nyní je lze prohlédnout pouze mřížovým oknem archeologického pavilonu – Malé vykopávky. Tzv. Velké vykopávky pod 3. nádvořím byly za první republiky běžně přístupné, nyní jen na zvláštní povolení, jak kvůli zachování příznivého ovzduší, tak proto, že se do nich vstupuje přes střežené prostory. Jsou zde vidět jak zbytky nejstarších fází jižního opevnění Pražského hradu, tak základy tzv. kostela sv. Bartoloměje a zdi chodby, která jej propojovala s katedrálou.

ROZMĚRY KATEDRÁLY

Půdorysné rozměry chrámu jsou 124 x 60 metrů.

Výška Velké věže je 98,8 metru od paty katedrály, viz výše. 

Výška klenby lodě je 33,2 metru (pro srovnání: nejvyšší gotická klenba v katedrále sv. Petra v Beauvais má 48 m, katedrála v Kolíně nad Rýnem 43 m, katedrála Notre-Dame v Remeši 38 m, klenba kostela Panny Marie Sněžné (jedná se o chór chystaného chrámu) na Novém Městě Pražském je vysoká 34 metrů).

Podélná osa katedrály svírá s místním poledníkem úhel 69.6°. Střed půdorysu katedrály má GPS souřadnice 50°05'27.14''N,14°24'02.00''EV dokumentaci k trigonometrickému bodu 19 Hradčany (věž) jsou uvedeny souřadnice JSTK: 744233.46,1042459.18 (GPS: 50.0906511,14.4004872), dle současného zaměření však: 744237.40,1042455.31 (50.0906808,14.4004253), tedy o 3 metry severozápadně.

Nadmořská výška nádvoří před Zlatou bránou je cca 257,5 m, podlahy lodě 258.7 m, paty katedrály 258,3 m. Nadmořská výška středu makovice Velké věže je uváděna 348,41 m. n. m. Bpv (trigonometrický bod).

Katedrála svatého Víta byla po roce 1989 opět přejmenována na Katedrálu svatého Víta, Vojtěcha a Václava.Fotogalerie Mapka