Lorem Ipsum Aceli

Textor Aceli

Vedaš melive vsuč klodyše taprpěš h zu plezulník ladobyška. Vže kroputál vláte ved ož svitěvich chalimašník jekodač špertí ved. Kozornet třabudlík žutí příčelník šklempotát skrumčík tyž ekrtlice kupovák dář. Udeš jitadlo iž zněčice ek lynšparón lousečna delš čerdijech oudašně. Ek še ek os podž sutosál krotomec loubesák oně lubeleta. Taněleta pakrtán c zembydlík eč vnec.

Ratychát sebehnátor čimeliš opanárna. Hocutrol lnivo šimodrň křulipurda plemohoš čertivec zubotočeň te kobabkun břechel. Muškulant houze leche te te rohlebul n hvíždí odně mjí. Veneš d uš pikvář d řepelet vyrkleblík pěvůhol rybočan laskrumda. Un oš hlubořina trmeček h hřave e e zuče tošed. Vych zípe luše du korohnice znad at křundle pšame levihoun. Meziúhloň setube.

Ož avosámle ak vodotoč úz hašvese sajsimel hurfoň. Du ot skorkudlo vyvantál damotrál eč sují našírovec strdidlo trajtánek. Ek hodube pulišec ždirtace jabořinec ved e strobatník kvoškot troh. Luchanář numerátor kaptašil hruborobek ospěc rutalí at moše pošihemle rutí. Stolozubík tasambur lumetně kadlušpeňka zně ječitočka divoplach závelešník uží mžikule. Ak un kroblídek korylažní os deleván hloušivel fajec.

H zaš. Haštafel poviříf štělbíř n vlátoteč strbyše at čertolez iž souterník. Nápichle un zípá vyštěpačil jích ac zípe narpudát uně svajdahák. Pěvolidba rdeš vrne hemodvížek vráveník plušťák vřávele eš mřoudec vanšpalát. Návěží sorbotulet koháč operhožství vuč ož hošletěj vení ot trudivušek. Hafrda tvěn enák korobech faje sačimet opoh kvamovna odně vajiprdka. Trešlí kyberník ostrohlubník fajsudlík.

Kušídek nezumel zafertuš stvířov latuře najpán. Vec doutovník šťoplík hojiřezka ižec ráforenda mošiví unyže kabečí ratyduk. Ukulíř vertoč šmorkulí ryšmaldík tambucyš baskopně návekaň lajezina vřítelace karpajda. Zu sletodrom měřilík úz poděošno bublimok olametr lipycet brdišvuk vrtokašan. Kovoškrabák kromelenda obroclán kujidivec kokrhoun pezá nebázlo skaňanda eč čně. Vrbejdlo šlobichule zeletění eč jiže kvuštěník šture klehotní trojzubel rejducha. Zářibítle opratančík vuče probanejt os kolše puje zdye šprá korylažník. Zampyště tyž oš bacidlo vlnodajka stružec mošivílek rynt zolteník žápec. Puště člí oluzně uš zad hrtykul hrune hocitro parcipel mjí. Rovnostěnka narpakta tybyrálek oš korlavně švankudrýl houzečno pelírník c šetive. Hosdutek suče eč zaldař svajde zvosora nabelazlo mze úz atže. Laboretka mestí lyšpěvírna unká zípá svočábnice.

Pleze rubitočka pališník žblabouch. Potypečel rubentálek šlepr roče ič nazaš pelyvůrek smoší dřemolík celohojství. Nelespetář tavirudnictví c stončilka vestelák krtidráha hort ož sentájos ouzá. Děrotoč umortace šidelka terták e du štěhle lutí at unsuktán. Kruno voudimel jákotka úz rošpyval hostěduš vže zadaž ušehlo kroští. Furbyhák ubratace nápišta vošemle uš dunibum tje okře rolchývek orbunišeň. Lutí daž.

Jedurták trachutaj ak rátlo okvapí vsuče špurpel švrblanec. Jestrotonec pracotvor rpě e bluchlík d lbeň klehotník leče oplačivo. Utrmelík c polysárek utí břeche svot dul untudeř ič vuč. Ak šikotule dramídek horbe bře te spopurník vněř ejž važivec. Drutavál še roukezák oktes n hemdezát leče hoterál ež klofita. Ac něd novelejt d vrmosne korkochtace velefát osyšun.

Šerň ošvade. Korsuba os choletní hrotník smotva vévajda hrplyvuk ratefulník rydvára pězí. Ved du jiskrosršna vrtososák krasolibnost šetosví šapetekul dář salave děrotočka. Edje opedáš vošitace burkavice habeldice sovrklejich kortyš uchtajduch h řepe. Ubelda utě brandaš e pezeň iritásek krodeván orhole rasklebát hobofuč. Sytopýra jedipichka rzně n neť soveš hudolíček tašento potochýl uně. Repš žec storbí žutí.

Truple souvář h skředonín korsudaška oržen. Kolezí šalavánec pakovrant kontrůmle leskvanda vni daž puří oš utí. Kvadrlibich luchnitář jiže vrkoták šerz setubnice c tělohoj ed ejž. Še otlo te mze te žrostoblo kalabrt h nustávice vnuž. Nedufer otěrtěl zedirda krpelnice blekuda vni frolí raštění prudole žtí. Ožavečba at datobran mze h žute ot rynt tasubelec uně. Orboš prditrouba lniv hort uží udže škabrouch žibří jartomlez paprnáč. Uš tapermůn krpelník cabřanát eš nekohubec uk ak omruláš bastitrň. Žinliště pašdobuřín djí biždiboun porymelda pateží utí okrží eš křepoška. Setorula vže protěhutka rašpleta vych d bře přívohon hředivál ejž. Vrákocil vuč vydeluš os h zdo tykesnice tymopyš uprábe pejuřník. D stive čančabuch ož kučismuk dromosnice.

Okře remíř c mjí. N kříspe krudočoch kabečnice švartýzek trdiveleš hokalák mze sevaše kže. Vuká oně napotolčí třivec tyž uferták rávec kořeblík ouvleří škomrha. Hort d robopašák špígrlík ordě surí tuď rukladuch latipert uží. Velponě nasobeda hrotosečka tje tyže un čaropříčna h oluze okurantál. Zu vuč posupilán ek kleš česnipka utodopsa at medotvorka jdo. Urchotí vuč.

Nudlohlině odhá záznolin dyže ouzun ved e tujž. Jezdišipka d sájapul vjíce vebatrol klaskoní stoube luše skabřelice musnice. Neblblo zede iž arkoše hoblilupka atže ac krábotan blabrda špeletne. Nalť jdo spocha ič kleš ot roslí ortán orže lumofon. Serpetán potavač raze ustave bočepse ak rávečník špiňdifilka kočarbář zubolapky. Konkrchle brolina še nahřeblice zalmuniště štule ed tanělí.

Perulenář bezhrotník. Vrblaboť otočník e krameta te trnišivec forulník lejchuří louse krakohun. Kumle ježebinec urtě n burbeloun orholečník chřastěvo hozelup dloně indulič. Balidnice ak koryšlí mazule ak zdo úz vrot nehorast těrší. Tastří počestník neť tuď žucelák iž labřadí padučík ac beluta. Divobuch uldeží přitivašlo hodleda klorace maloměrník vasák edje lbeň ved. Drouták kromelí šťábel šenocetka.

Vnih kže vrpelát še tarše štrukotace. Švarte datopočetník rátomlík setinec ušte podlodaj uně prad vertulašník xyfolík. Tašihun uk prad ež stenovník ak apoprůle repš trojbodník špertinda. Os datoplň kvábílek obtáčnice kuliše eš ed e te vepšle. Špur spilipášek datavod hoce nže zedaš laturnice nazně fertloch sevošent. Nyže cibřinec zad ak lavokájec h zede úz tintibřink dubučík. Ospě rolčivka sutosí šetival věho d lesťák valitoč dutede vec. Statokoň ožbí voští ež podež mrul santyba dleš pelští mjí. Tjutí n švejsadlo svon tje špur baluší jaluha makrodělna žtí. Persukán špajpelík dřevozob lysabka moudilík sjim c něvnice pastulán kerdule. Ždok rojčinec nakvědač vněř ed trbele zdye pelouží hřavenach obroclí. Dravice mletibašta n ratě du lobyrka.

Oklapřík n djí neť. Baštidub fudádří brukvířanda flejpa peše durnice lechendro ič kumlovec žtí. Čperdemík sroče ož podouchle chornel šerz ež chobíček eč robulet. Udže řepe parulděčí maduláta tantařík šerbe baltucha komedejle h uží. At unyšon jevělán odeš tekejslo tantaří pelouzán stomíšek záruší šavrdán. Sobučet ejž bříbulí eš vojšpedlo roturanda řisive napunědlík c lapišně. H žarde.

Pavukroš luše hoce dež nouce utě daž ratylnice. Kolarína skufta uštaplón os ac opivelec buštiféra vrace krudlát uštení. Mahuralda un obrhojstvo hoštiper hořdobice jublechák habydájoš ič blušatán rpě. Víverut suje stuzok šumlivár e rutidlo cherpolína troh vydelí djí. Moléra hurtidlo n raštiséta lbeň baškře huřdimál erní un ved. Beroutle

SLOVNÍK POETOR FORUM
Počet slov / Words count:
150 250   500
750 1000 1300

Tok textu / Text flow:
Odstavce Trend / Trend-paragraphs
Odstavcové zarážky / Paragraph stops
Zarážky a proložky / Stops & interleavers
Předsazený první řádek / First row outdent
Přisazení / Breaks
Souvislý text / Unbroken text

Vložit extraslova / Insert extrawords
Zarovnat do bloku / Align justify

Textor Aceli

Slouží k náhodnému generování českého výplňového textu podle Soupisníku divnořečného. Programátoři používají výplňové texty (Lorem Ipsum) k testování např. html stránek, dokud nejsou k dispozici definitivní texty.

Běžně je užíván latinský text začínající slovy Lorem ipsum.

Textor Aceli generates the placeholder text in visual design projects before the actual words are inserted into the finished product. Words are randomly drawn from the "Strange-tongue dictionary".
Lorem ipsum je latinský text nedávající smysl, používaný v typografii od 16. století, tj. relativně brzy po vynálezu knihtisku v 15. století.

Text obsahuje úryvky z Ciceronova spisu De finibus bonorum et malorum (O koncích dobra a zla) z 1. století př.n.l. Jednotlivá slova odpovídají latinským tvarům, někdy je však vynecháno počáteční či koncové písmeno či písmena, zejm. právě v počátečním slově Lorem, které je pahýlem slova dolorem (akuzativ od dolor - bolest), přičemž samotné lorum by znamenalo kožený pásek, např. z důtek.

Lorem ipsum dobře slouží v jazycích bez diakritiky, pro české typografy je ovšem přirozenější text s háčky a čárkami. O český generátor výplňových textů se pokusil Pixy, T. Znamenáček a možná jiní.

Po vzniku slovníku záhadných slov (Soupisník divnořečný) od Přemysla Slovotvorného byl jen krůček k tomu, aby tato poetická slovní zásoba byla použita pro generátor výplňových textů a získala tak ke stávajícímu půvabu, jenž dokaží ocenit jen někteří, i praktický účel.

Přídomek aceli je kryptogramem, patrně nemá nic společného s typografií, Ciceronem, ani s antickým městem Acelum nedaleko Benátek.

Extraslova jsou krátká slova imitující spojky, zájména atp., nejsou uvedena v Soupisníku.