Lorem Ipsum Aceli

Textor Aceli

Du chvostivíd šalose racedle lynhosnice pištule n umbulec skrume. Setajdlo uštaplón obtáčnice tyže krun kotemtr košáron laturnice šed sousvutál. Kumlovec osují ot pejuřník tyžulína svě.

N navertačník ožbí korylažník. Uš kroští soupe dombyrák levihoun puštědlo še ož brvošta kotyše. C ed svídibal ubratace lumetně ačně te doudule partavál trbeluška. Vyšátec jna.

Svajde znad dyže vzedelík kondubrák oboš pěvůhol korantál. Zvědubnice ož nojka baštidub vrkoták achtudín ež hojiřezka hlebůrek švrblanec. Setinec iž neť majdalun zaš hřave zdye rdeš.

N jeverdáš. Zu te hoštiper delše stevadnice dvojrozměrník hofise h krátusil zředálnice. Pekolec robošve vnec ež těnutro lapišně ojch horzí divoplach pitihojba. Blušatán un ož ejž.

Švidruba něvnice baše čertolez n fajec. Trapimyšle chřastěvo chlámečník tarše e vánivech jiskrosršna odyže štrukotace vuč. Dež opoh vuč suje hurfoň konšpun vrabe samohojba lititavna štepoluch. Lutěkul eš kujidivec vení litěšpich šprá iž uš lyvurbát přádlotrbec. Datadaj kalabře bašlikán putelec ulentepáš ždirtace otož smoší vrpelát dyžec. Šperdlice

SLOVNÍK POETOR FORUM
Počet slov / Words count:
150 250   500
750 1000 1300

Tok textu / Text flow:
Odstavce Trend / Trend-paragraphs
Odstavcové zarážky / Paragraph stops
Zarážky a proložky / Stops & interleavers
Předsazený první řádek / First row outdent
Přisazení / Breaks
Souvislý text / Unbroken text

Vložit extraslova / Insert extrawords
Zarovnat do bloku / Align justify

Textor Aceli

Slouží k náhodnému generování českého výplňového textu podle Soupisníku divnořečného. Programátoři používají výplňové texty (Lorem Ipsum) k testování např. html stránek, dokud nejsou k dispozici definitivní texty.

Běžně je užíván latinský text začínající slovy Lorem ipsum.

Textor Aceli generates the placeholder text in visual design projects before the actual words are inserted into the finished product. Words are randomly drawn from the "Strange-tongue dictionary".
Lorem ipsum je latinský text nedávající smysl, používaný v typografii od 16. století, tj. relativně brzy po vynálezu knihtisku v 15. století.

Text obsahuje úryvky z Ciceronova spisu De finibus bonorum et malorum (O koncích dobra a zla) z 1. století př.n.l. Jednotlivá slova odpovídají latinským tvarům, někdy je však vynecháno počáteční či koncové písmeno či písmena, zejm. právě v počátečním slově Lorem, které je pahýlem slova dolorem (akuzativ od dolor - bolest), přičemž samotné lorum by znamenalo kožený pásek, např. z důtek.

Lorem ipsum dobře slouží v jazycích bez diakritiky, pro české typografy je ovšem přirozenější text s háčky a čárkami. O český generátor výplňových textů se pokusil Pixy, T. Znamenáček a možná jiní.

Po vzniku slovníku záhadných slov (Soupisník divnořečný) od Přemysla Slovotvorného byl jen krůček k tomu, aby tato poetická slovní zásoba byla použita pro generátor výplňových textů a získala tak ke stávajícímu půvabu, jenž dokaží ocenit jen někteří, i praktický účel.

Přídomek aceli je kryptogramem, patrně nemá nic společného s typografií, Ciceronem, ani s antickým městem Acelum nedaleko Benátek.

Extraslova jsou krátká slova imitující spojky, zájména atp., nejsou uvedena v Soupisníku.