Lorem Ipsum Aceli

Textor Aceli

Eč souvelák iž uk vrábatec utrmelík tatrdel úz rydvára. Navertačník mouře ždok ojch fertloch neť statokoň uk lupartál brumlybřich. Ojeň zvosora roslí těrutlík šerz ejž.

Rzně bašlí zu zaš. Vunýř ježebinec gloskoň pelyvůrek prahumajd n jedipichka ratban prditrouba pichdušvoň. Meduštívek ič batamáš zupelicha chumštarát nahřeblice vanšpalát c kolehujda souvář. Klokošně zad.

Mazulín ak pastrota atže špertí raštění čiptán koháč. Atež setubnice hoklufník cerákul švadrbyš lousečna atronář vajiprdka ež hlíbec. Suře žďoblík stejž skufe pněle jiže tjutanda břel.

Tyžulí šed. Štíve uží ouvleří uštrpel děrtople špajpelík anpašpán at ževlí lavuň. Helimíř eš mráteník ež omulár souterník jna zalbudák hašvese pozule. Sporechta c numeretka myšiklikna.

Orbunišeň úz troho veň eč kandoch. Jeluch opelerát vyjárna virokypek du djí pšame erše skrblivo ždirtace. Konkršpál ušte n urtě salavuch těršuvně vád sousvutál širobe vrot. Zedí ič otočník korkochtace blekuda skorkudlo ož rdoší fajkolík šmakoláda. Parulděčí hvíždil iž paladrpáč du dář peušněvník nalť eš cojš. Třepolína

SLOVNÍK POETOR FORUM
Počet slov / Words count:
150 250   500
750 1000 1300

Tok textu / Text flow:
Odstavce Trend / Trend-paragraphs
Odstavcové zarážky / Paragraph stops
Zarážky a proložky / Stops & interleavers
Předsazený první řádek / First row outdent
Přisazení / Breaks
Souvislý text / Unbroken text

Vložit extraslova / Insert extrawords
Zarovnat do bloku / Align justify

Textor Aceli

Slouží k náhodnému generování českého výplňového textu podle Soupisníku divnořečného. Programátoři používají výplňové texty (Lorem Ipsum) k testování např. html stránek, dokud nejsou k dispozici definitivní texty.

Běžně je užíván latinský text začínající slovy Lorem ipsum.

Textor Aceli generates the placeholder text in visual design projects before the actual words are inserted into the finished product. Words are randomly drawn from the "Strange-tongue dictionary".
Lorem ipsum je latinský text nedávající smysl, používaný v typografii od 16. století, tj. relativně brzy po vynálezu knihtisku v 15. století.

Text obsahuje úryvky z Ciceronova spisu De finibus bonorum et malorum (O koncích dobra a zla) z 1. století př.n.l. Jednotlivá slova odpovídají latinským tvarům, někdy je však vynecháno počáteční či koncové písmeno či písmena, zejm. právě v počátečním slově Lorem, které je pahýlem slova dolorem (akuzativ od dolor - bolest), přičemž samotné lorum by znamenalo kožený pásek, např. z důtek.

Lorem ipsum dobře slouží v jazycích bez diakritiky, pro české typografy je ovšem přirozenější text s háčky a čárkami. O český generátor výplňových textů se pokusil Pixy, T. Znamenáček a možná jiní.

Po vzniku slovníku záhadných slov (Soupisník divnořečný) od Přemysla Slovotvorného byl jen krůček k tomu, aby tato poetická slovní zásoba byla použita pro generátor výplňových textů a získala tak ke stávajícímu půvabu, jenž dokaží ocenit jen někteří, i praktický účel.

Přídomek aceli je kryptogramem, patrně nemá nic společného s typografií, Ciceronem, ani s antickým městem Acelum nedaleko Benátek.

Extraslova jsou krátká slova imitující spojky, zájména atp., nejsou uvedena v Soupisníku.