Wohlmutova kruchta, naho��e barokn�� Gartnerovy varhany, dole M��lzerovy