Mramorov�� mausoleum z��r. 1589 s��ostatky Ferdinanda I., Anny Jagellonsk�� a��jejich syna Maxmili��na II.