Reli��f z��pasu sv.��Ji���� s��drakem na v��chodn��m port��lu baziliky z��1. poloviny 18. st.